Vivago Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Henkilötietolainsäädännön mukainen tietosuojaseloste (erit. EU:n yleinen tietosuoja-asetus, 2016/679 ja henkilötietolaki, 523/1999, 10 ja 24 §). Laadittu 01.10.2017

1. REKISTERINPITÄJÄ:

Vivago Oy
Lars Sonckin kaari 14
02600 Espoo
Y-tunnus: 0967287-4
puh. 010 2190 610

2. REKISTERIN NIMI

Vivago Oy:n asiakasrekisteri.

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE

Rekisterin sisältämien henkilötietojen käsittely perustuu;

  1. rekisteröityjen rekisteröitymisen yhteydessä antamaan nimenomaiseen suostumukseen; sekä
  2. rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen asiakassuhteeseen, jonka vuoksi rekisterin sisältämien henkilötietojen käsittely on välttämätöntä.

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS JA SÄILYTYSAIKA

Henkilötietoja käsitellään laitteiden toimittamiseen, laskutukseen, markkinointiin, asiakassuhteen hoitamiseen, yhtiön sopimusrekisteriin sekä tilastollisiin tarkoituksiin sekä tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen ja tuottamiseen sekä palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen kuten mahdollisista peruutuksista ilmoittamiseen.

Asiakassuhdetta koskevia tietoja säilytetään niin kauan kuin se on välttämätöntä mainitussa asiakassuhteessa tai valmistautumisessa mahdollisiin reklamaatioihin. Tapahtuma- ja käyttötiedot tallennetaan 6-24 kuukauden välein tapahtuman ja aiheen mukaan.

Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan lisäksi käyttää Vivago Oy:n markkinointiin, tutkimustarkoituksiin ja kilpailujen järjestämiseen. Asiakkaalta kysytään rekisteröitymisen yhteydessä erikseen lupa tietojen käyttämiseen em. tarkoituksiin. Asiakkaalla on oikeus milloin tahansa kieltää tietojensa käsittely siltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin ilmoittamalla asiasta kirjallisesti rekisterinpitäjälle osoitteeseen [email protected]  tai toimittamalla asiaa koskevan vaatimuksen kohdassa 9 mainittuun osoitteeseen.

5. REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää henkilötietoja Vivago Oy:n asiakkaaksi ja/tai verkkopalveluiden käyttäjäksi rekisteröityneistä henkilöistä. Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:

  • Henkilön nimi ja yhteystiedot
  • Demografiatiedot
  • Lupatiedot ja kiellot
  • Tunnistautumis- ja käyttötiedot
  • sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot (esim. uutiskirjeiden tilaaminen), rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (esim. IP-osoite, selain, selainversio, sivu, jolta rekisteröity on siirtynyt sivuillemme)
  • Muut rekisteröidyn itse antamat tiedot
  • Tapahtuma- ja analyysitiedot
  • Asiakkuuteen tai jäsenyyteen liittyvät tiedot (esim. maksullisten tuotteiden ja palveluiden osto- ja peruutustiedot, maksuttomien tuotteiden ja palveluiden tilaustiedot, toimitustiedot, palautteet, reklamaatiot sekä asiakaspalvelutapahtumien taltioinnit, kuten puhelut, sähköpostit, chat- sekä tekstiviestit)

6. REKISTERIN TIETOLÄHTEET

Tietolähteenä ovat sekä rekisteröitymisen että asiakassuhteen yhteydessä asiakkaan itsensä antamat tiedot. Osa tiedoista (mm. käyttötiedot ja tapahtuma- ja analyysitiedot) saadaan asiakkaan käyttäessä rekisterinpitäjän tarjoamia palveluita. Verkkosivuilla tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään, hänen täyttäessään lomakkeen sekä erilaisten markkinointitoimenpiteiden kuten markkinointiarpajaisten ja kilpailujen ja tapahtumien yhteydessä.

7. TIETOJEN LUOVUTUS

Tietoja voidaan rekisterinpitäjän harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi Vivago Oy:n yhteistyökumppaneille, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Rekisteröity voi kieltää tietojensa käytön ja luovuttamisen suoramarkkinointiin. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita Vivago Oy:n ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla, joista niitä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla.

Sivustomme voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolien ylläpitämille sivustoille. Vivago Oy ei vastaa kolmansien osapuolien sivustojen sisällöstä tai yksityisyydensuojakäytännöistä. Suosittelemme, että tutustut huolellisesti jokaisen sivuston yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mikäli rekisterin sisältämiä henkilötietoja siirretään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, sitoutuu rekisterinpitäjä vastaamaan siitä, että siirto toteutetaan voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ja että rekisteröidyille voimassaolevalla lainsäädännöllä taattu tietosuojan taso ei vaarannu.

8. REKISTERIN SUOJAUS

Tiedot kerätään palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

9. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on tässä kohdassa mainitut oikeudet. Alla mainittuja oikeuksia koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisesti ja toimittaa allekirjoitettuna osoitteeseen:

Vivago Oy
Lars Sonckin kaari 14
02600 Espoo

Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus pyynnöstään saada Tietosuoja-asetuksen 15 artiklan mukaiset tiedot häntä koskevista henkilötiedoista, joita rekisterinpitäjä käsittelee.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen 16 artiklan mukainen oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee rekisteröityä koskevat epätarkat tai virheelliset henkilötiedot. Tarvittaessa rekisteröidyllä on oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla rekisterinpitäjälle tätä koskevan lisäselvityksen.

Oikeus tietojen poistamiseen

Mikäli henkilötietoja ei tarvita tässä tietosuojaselosteessa tarkoitettuun tarkoitukseen, rekisteröity on peruuttanut suostumuksen, johon tietojen käsittely on perustunut, tai rekisterinpitäjä on käsitellyt henkilötietoja lainvastaisesti, on rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua rekisteristä.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä tietosuoja-asetuksen 18 artiklassa tarkemmin nimetyissä tapauksissa.

Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta, on rekisteröidyllä oikeus tehdä asiasta valitus valvontaviranomaiselle, joka tässä tapauksessa on ensisijaisesti tietosuojavaltuutettu.

10. MUUTOKSET TIETOSUOJASELOSTEESEEN

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä Tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä Sivustolla. Suosittelemme, että tutustut Tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

11. YHTEYSTIEDOT

Keräämiemme henkilötietojen rekisterinpitäjä on Vivago Oy. Yhteyshenkilö rekisterinpitoa ja henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa on Satu Ruissalo. Voit lähettää tähän Tietosuojaselosteeseen liittyvät tiedustelut osoitteeseen: [email protected]